Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN TECHNISCHE CONTROLE - UITRUSTING EN INSTALLATIES

TITEL 1 - ROL VAN DE VZW SOCOTEC BELGIUM

ARTIKEL 1

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door SOCOTEC BELGIUM vzw in het kader van technische verificatieopdrachten voor professionele klanten of particuliere klanten (consumenten, d.w.z. elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit). Behoudens schriftelijk bewijs van het tegendeel, wordt de klant steeds verondersteld in zijn naam en voor eigen rekening de diensten van SOCOTEC BELGIUM VZW besteld te hebben. De diensten van SOCOTEC BELGIUM VZW worden uitsluitend in België verleend en haar opdrachten hebben dus uitsluitend betrekking op installaties die zich op Belgisch grondgebied bevinden.

ARTIKEL 2

SOCOTEC BELGIUM vzw voert de verificaties uit op basis van de wetgevende en reglementaire teksten en normen waarnaar verwezen wordt in het gevalideerde commerciële voorstel of, bij gebreke daaraan, in de door haar opgestelde verslagen, processen-verbaal of rapporten.

Apparatuur met een CE-markering wordt geacht te voldoen aan de regelgeving die erop van toepassing is. De tussenkomst van SOCOTEC BELGIUM VZW met betrekking tot deze uitrusting is beperkt tot de vaststelling van het bestaan van de CE-markering.

ARTIKEL 3

De tussenkomsten van SOCOTEC BELGIUM vzw treden niet in de plaats van de activiteiten van andere partijen, voornamelijk studiebureaus, fabrikanten of installateurs, noch van de diensten van vennootschappen of technische diensten die belast zijn met het beheer, de exploitatie, het onderhoud of de instandhouding van de installaties, waarbij elk van hen alle verplichtingen blijft dragen die voortvloeien uit zijn eigen contracten.

TITEL 2 - INTERVENTIEMODALITEITEN

ARTIKEL 4

De definitie van de diensten en de voorwaarden voor de uitvoering ervan worden, indien van toepassing, gespecificeerd in het gevalideerde commerciële voorstel of in de overeenkomsten en/of contracten die daarop betrekking hebben. Tenzij anders vermeld (B.V. abonnement), heeft het commerciële voorstel betrekking op één enkele dienst. De validering van het commerciële voorstel door de klant brengt met zich mee dat deze laatste deze algemene voorwaarden aanvaardt, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

ARTIKEL 5

De enige installaties waarop de verificaties van SOCOTEC BELGIUM vzw van toepassing zijn, zijn deze geselecteerd en geïdentificeerd door de klant, aangeduid in het gevalideerd commercieel voorstel.

Wanneer de tussenkomst van SOCOTEC BELGIUM VZW het onderzoek van uitrustingen of installaties omvat, wordt dit uitgevoerd hetzij door een visueel onderzoek, hetzij met behulp van de onderzoeksmiddelen vermeld in het gevalideerde commerciële voorstel. Dit onderzoek heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen op de dag van de interventie; SOCOTEC BELGIUM vzw voert geen demontage of destructieve sonderingen uit.

ARTIKEL 6

Wanneer de tussenkomst de uitvoering van proeven of tests omvat, nemen de intervenanten van SOCOTEC BELGIUM vzw op geen enkele wijze of op geen enkel ogenblik de werken, machines, uitrustingen of installaties die het voorwerp uitmaken van de proeven of tests in bewaring of nemen zij deze in bewaring. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de klant of, bij delegatie, van de betrokken exploitanten of beheerders om, onder hun uitsluitende verantwoordelijkheid, alle nuttige maatregelen te nemen om te allen tijde de veiligheid van personen en goederen te waarborgen.

ARTIKEL 7

Wanneer de diensten van SOCOTEC BELGIUM VZW het doen van voorstellen over de principes van verbeteringsoplossingen omvatten, vormen deze enkel een hulp bij de programmatie.

Het is aan de studiebureaus, de aannemer of de installateur om de technische oplossingen te kiezen en de details van hun uitvoering te bepalen.

 

ARTIKEL 8

Indien nodig worden de resultaten van de tussenkomsten van SOCOTEC BELGIUM VZW vastgelegd in een verslag, een proces-verbaal of een verslag (hierna de "Documentatie"), opgesteld op basis van de door de klant verstrekte informatie en documenten. De verslagen worden altijd in naam en voor rekening van de cliënt opgesteld. Zij worden in één exemplaar opgemaakt en verzonden, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen of tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders voorschrijven. SOCOTEC BELGIUM vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor missies die niet correct zijn omschreven, onnauwkeurigheden of fouten in haar Documentatie die voornamelijk het gevolg zijn van onvolledige of onnauwkeurige informatie vanwege de klant.

Het is niet de verantwoordelijkheid van SOCOTEC BELGIUM VZW om ervoor te zorgen dat haar Documentatie wordt gevolgd door actie en om te nemen, of de nodige maatregelen te nemen om de gemelde gebreken te verhelpen.

ARTIKEL 9

De analyse van SOCOTEC BELGIUM VZW heeft betrekking op de toestand van de uitrustingen en installaties zoals deze op de dag van de interventie worden aangeboden.

SOCOTEC BELGIUM VZW kan dus niet aansprakelijk gesteld worden door latere wijzigingen en elke evolutie van deze toestand die zich voordoet na de dag van de tussenkomst. SOCOTEC BELGIUM VZW is bijgevolg niet verplicht om haar Documentatie bij te werken nadat ze ter beschikking van de klant werd gesteld.

TITEL 3 - VOORWAARDEN VOOR INTERVENTIE EN VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

ARTIKEL 10

De klant verbindt er zich toe aan SOCOTEC BELGIUM VZW, zonder kosten en voorafgaand aan de interventie, alle inlichtingen, gegevens en documenten te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van haar opdracht en haar alle verzoeken van de arbeidsinspectie, de veiligheidscommissie of elke andere officiële instantie betreffende de uitrustingen of installaties die het voorwerp uitmaken van de dienstverlening, mee te delen. SOCOTEC BELGIUM vzw behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik bijkomende inlichtingen te vragen en, bij gebreke daaraan, de uitvoering van de bestelling te weigeren.

ARTIKEL 11

Tijdens de gehele duur van de interventie dient de klant of een bevoegd mandataris van de klant de tussenkomende partij SOCOTEC BELGIUM VZW te vergezellen teneinde haar alle faciliteiten te verlenen die nodig zijn voor de uitvoering van haar diensten. De installaties worden uitsluitend door de klant of zijn bevoegde agent en onder diens verantwoordelijkheid geëxploiteerd.

Bij afwezigheid van begeleiding kan de interventie niet worden uitgevoerd en zijn de bepalingen van artikel 25 van deze voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 12

De klant moet alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden die aan de installaties of het materiaal worden uitgevoerd, de werking van zijn inrichting niet verstoren en zijn eigendom niet beschadigen.

Na afloop van de interventie blijft het herstel van de stroomvoorziening of de werking van de installaties of uitrustingen uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.

Bijgevolg zal elk exploitatieverlies geleden door de klant en dat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband kan worden gebracht met de opdracht van SOCOTEC BELGIUM VZW de exclusieve verantwoordelijkheid blijven van de klant, die zich ertoe verbindt geen enkele klacht in die zin in te dienen bij SOCOTEC BELGIUM VZW en/of bij de onderaannemer.

ARTIKEL 13

SOCOTEC BELGIUM vzw behoudt zich het recht voor om de uitvoering van bepaalde onderdelen van de opdracht uit te besteden aan een persoon van haar keuze en met de informatie van de klant. In een dergelijke situatie geeft de klant uitdrukkelijk de toelating aan SOCOTEC BELGIUM VZW om alle informatie, in het bijzonder vertrouwelijke informatie, waarover hij beschikt, mee te delen teneinde de uitvoering van de uitbestede dienst mogelijk te maken. In geval van onderaanneming verbindt SOCOTEC BELGIUM VZW zich ertoe verplichtingen op te leggen aan haar onderaannemers opdat alle clausules van deze voorwaarden en van het gevalideerde commerciële voorstel worden nageleefd.

 

TITEL 4 - HYGIËNE EN VEILIGHEID

ARTIKEL 14

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen Art.I.2-1 - Art.I.2-26 van Boek I Titel 2 van de Code voor het Welzijn op het Werk, is het de verantwoordelijkheid van de professionele klant om de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te definiëren en ter kennis te brengen van SOCOTEC BELGIUM N.V. die van toepassing zijn op het werk dat in zijn vestiging wordt uitgevoerd door een extern bedrijf, teneinde een analyse van de risico's en, in voorkomend geval, het preventieplan bedoeld in artikel Art. I.2-8 van voornoemde code op te stellen. Het is in het bijzonder de verantwoordelijkheid van de klant om de specifieke risico's verbonden aan de activiteit van de inrichting aan te geven waaraan het personeel van SOCOTEC BELGIUM VZW tijdens de uitvoering van zijn opdracht kan worden blootgesteld, in het bijzonder de risico's die voortvloeien uit de blootstelling aan ioniserende straling, gevaarlijke stoffen en preparaten, biologische agentia, een besloten atmosfeer, alsook het risico op verdrinking en het vallen van een hoogte, en om de preventieve maatregelen aan te geven die gepland zijn om deze risico's het hoofd te bieden.

Wanneer deze preventieve maatregelen bestaan uit het gebruik van speciale persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (specifieke kledij, masker, ...), is het aan de klant om SOCOTEC BELGIUM VZW bij de ondertekening van de overeenkomst in te lichten over de precieze aard van deze PBM.

TITEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 15

SOCOTEC BELGIUM vzw verbindt zich ertoe alle redelijke zorgvuldigheid in acht te nemen bij de uitvoering van de diensten die haar worden toevertrouwd.

SOCOTEC BELGIUM vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor uitrustingen of installaties die gebruikt worden voor doeleinden die haar niet meegedeeld werden.

De tussenkomsten van SOCOTEC BELGIUM VZW zijn deze van een dienstverlener onderworpen aan een middelenverbintenis.

SOCOTEC BELGIUM vzw kan enkel aansprakelijk gesteld worden in de mate van haar eigen beroepsfouten, in het kader van de vergoeding van enkel de rechtstreekse schade, met uitsluiting van alle gevolg- en/of onrechtstreekse schade. SOCOTEC BELGIUM VZW kan dus niet hoofdelijk of gezamenlijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan door andere partijen.

SOCOTEC BELGIUM vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getroffen opdracht boven tien maal het bedrag van de erelonen die SOCOTEC BELGIUM vzw heeft ontvangen voor de haar toevertrouwde opdracht, zonder evenwel 1,5 miljoen euro te overschrijden. De klant zal SOCOTEC BELGIUM vzw vrijwaren en schadeloos stellen voor elk verhaal door derden tegen haar indien het bedrag dat SOCOTEC BELGIUM vzw ten gevolge van dat verhaal wordt aangerekend, hoger is dan het hierboven vermelde aansprakelijkheidsmaximum.

SOCOTEC BELGIUM vzw is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij die bekend staat als solvabel en kan elk attest voorleggen op schriftelijk verzoek van de klant.

 

TITEL 6 - VERTROUWELIJKHEID

ARTIKEL 16

De partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de informatie die tussen hen wordt uitgewisseld in het kader van de voorbereiding, de verzending en de uitvoering van het gevalideerde commerciële voorstel. Bijgevolg verbindt elke partij zich ertoe zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de andere partij op geen enkele wijze en voor geen enkel ander doel dan dat van het gevalideerde commerciële voorstel informatie, vooral vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de uitvoering van het gevalideerde commerciële voorstel zou verkrijgen, bekend te maken, over te dragen of door te geven.

In dit opzicht is de Documentatie ter beschikking gesteld door SOCOTEC BELGIUM VZW uitsluitend bestemd voor het gebruik door haar klant. Behoudens andersluidende bepalingen mag het niet worden doorgegeven, ter beschikking gesteld, overgedragen of gepubliceerd, op welke wijze dan ook, ongeacht de drager, ten gunste van een andere persoon. De klant erkent dat de niet-naleving van dit artikel SOCOTEC BELGIUM VZW, en de SOCOTEC Groep in haar geheel, ernstig benadeelt en verbindt zich ertoe om, op eerste verzoek van SOCOTEC BELGIUM VZW, uitsluitend alle kosten en uitgaven te dragen die nodig zijn om de situatie en de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen ervan te verhelpen, onverminderd de schadevergoeding die eventueel verschuldigd zou zijn.

In haar hoedanigheid van derde controle-instantie kan SOCOTEC BELGIUM VZW ertoe gehouden zijn haar naleving van de controleprocedures te rechtvaardigen door aan de toezichthoudende autoriteiten of aan de accreditatie-instantie informatie mee te delen uit haar missieverslagen, hetgeen de klant uitdrukkelijk aanvaardt.

Buiten de hierboven vermelde gevallen, wordt geen enkele informatie verkregen in het kader van de uitvoering van haar opdrachten door SOCOTEC BELGIUM VZW meegedeeld zonder, naargelang het geval, de toestemming van de cliënt of zonder dat deze laatste voorafgaandelijk wordt ingelicht. Behoudens andersluidende overeenkomst, geeft de klant aan SOCOTEC BELGIUM VZW uitdrukkelijk de toestemming om alle informatie betreffende hem en de in het kader van de opdracht vervaardigde Documentatie mee te delen aan elke vennootschap van de Groep waartoe SOCOTEC BELGIUM VZW behoort op de dag van de mededeling.

TITEL 7 - INTELLECTUELE EIGENDOM

ARTIKEL 17

17.1 De klant verwerft niet de eigendom van de methodes en tools van SOCOTEC BELGIUM VZW die gebruikt of ontwikkeld worden tijdens de uitvoering van de opdracht. Bijgevolg verbindt de klant zich ertoe de methodes en instrumenten van SOCOTEC BELGIUM VZW niet te gebruiken voor een ander doel dan datgene dat initieel voorzien was in het kader van de opdracht. De cliënt garandeert zijn werknemers, adviseurs en aandeelhouders dat deze verbintenis zal worden nageleefd.

Het gebruik, de reproductie of de voorstelling, op welke wijze ook, van het merk of logo "SOCOTEC" is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SOCOTEC BELGIUM VZW.

Bovendien mag de Documentatie van SOCOTEC BELGIUM VZW enkel in overeenkomst en met toestemming gebruikt worden door middel van publicatie of mededeling.

De klant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten van SOCOTEC BELGIUM vzw met betrekking tot de uitvoering van het gevalideerde commerciële voorstel de exclusieve eigendom blijven van SOCOTEC BELGIUM vzw, en dat geen enkele bepaling van onderhavige 

voorwaarden aan de klant enig recht van welke aard ook verleent op deze gegevens. Elk gebruik door de klant van de intellectuele eigendomsrechten van SOCOTEC BELGIUM VZW moet voorafgaandelijk en uitdrukkelijk door deze laatste worden toegestaan.

Behoudens uitdrukkelijke overeenkomst, geeft de klant aan SOCOTEC BELGIUM VZW de toestemming om zijn merk en/of zijn logo te gebruiken, en dit uitsluitend in het kader van communicatie voor louter intern gebruik en/of met een commerciële verwijzing.

17.2 Specificaties van de BELACc-erkenningsmerken

Het gebruik, de reproductie of de voorstelling op gelijk welke manier van het (de) Belac logo('s) met betrekking tot de accreditatie(s) van SOCOTEC BELGIUM VZW is strikt verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming werd verkregen van SOCOTEC BELGIUM VZW.

 

TITEL 8 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS - RGPT

ARTIKEL 18

Op de verwerking van persoonsgegevens is het beleid van SOCOTEC inzake gegevensbescherming van toepassing (hier te vinden: hyperlink naar beleid).

TITEL 9 - CORRUPTIEBESTRIJDING

ARTIKEL 19

19.1 SOCOTEC BELGIUM vzw besteedt veel aandacht aan de naleving van de wetten en reglementen met betrekking tot de strijd tegen corruptie en in het bijzonder aan de naleving van de bepalingen van de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestrijding van corruptie en de wet van 4 mei 1999 tot vaststelling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen. Elke medecontractant van SOCOTEC BELGIUM N.V. moet zich ervan vergewissen dat hij dezelfde principes, wetten en reglementeringen naleeft die zowel in België als, in voorkomend geval, in de landen waar hij actief is, van kracht zijn.

19. 2 De cliënt waarborgt aan SOCOTEC BELGIUM vzw dat zij zal toezien op de naleving van de geldende wetten en/of reglementen die meer bepaald betrekking hebben op de corruptiebestrijding, met inbegrip van de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestrijding van corruptie en de wet van 4 mei 1999 tot vaststelling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van personen, dat zij zich noch door daden, noch door nalatigheid zal inlaten met gedragingen of handelingen die de aansprakelijkheid van SOCOTEC BELGIUM vzw voor corruptie of fraude in het gedrang kunnen brengen en dat zij haar eigen procedures en beleidslijnen inzake corruptiebestrijding zal invoeren en handhaven. De Cliënt verbindt er zich toe SOCOTEC BELGIUM VZW te verwittigen van zodra hij kennis heeft van elk niet-conform gedrag, elke gebeurtenis of handeling die verband houdt met corruptie en dat hij SOCOTEC BELGIUM VZW zal vrijwaren voor alle gevolgen van niet-conform gedrag die hij zou kunnen hebben.

19.3 SOCOTEC BELGIUM VZW zal onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een einde maken aan het gevalideerde commerciële voorstel en meer algemeen aan elk lopend contract met de klant, in geval van vaststelling van een daad van corruptie.

TITEL 10 - VERGOEDINGEN EN KOSTEN

ARTIKEL 20

De vergoeding van SOCOTEC BELGIUM VZW wordt vastgesteld in functie van het belang, de aard en de duur van de prestaties en, in het algemeen, in functie van de informatie die door de cliënt wordt verstrekt over de voorwaarden van uitvoering van de opdracht.

Voor professionele klanten zijn de prijzen exclusief belasting. Het bedrag van de belastingen, tegen het tarief dat van kracht is op het ogenblik van de uitvoering van de dienst, zal worden toegevoegd aan het bedrag van de overeengekomen vergoedingen.

Voor consumenten zal de totale prijs worden weergegeven voordat de klant de bestelling plaatst.

Verslagen, rapporten of andere documenten worden hetzij op papier per post, hetzij digitaal verstrekt. Elke aanvraag voor een tweede afdruk op papier wordt gefactureerd tegen een forfaitair bedrag van € 40 exclusief BTW per door de klant aangevraagd afschrift.

ARTIKEL 21

De erelonen en kosten van SOCOTEC BELGIUM VZW worden volledig betaald door de klant bij de validatie van de bestelling op de verkoopsite.

De betalingen aan SOCOTEC BELGIUM vzw gebeuren op eender welke wijze vermeld op haar verkoopsite en voornamelijk via domiciliëring of bankoverschrijving volgens de instructies van SOCOTEC BELGIUM vzw.

 

ARTIKEL 22

Indien, door toedoen van de klant, de interventie van SOCOTEC BELGIUM VZW wordt geannuleerd, vertraagd of uitgesteld, in het bijzonder door het ontbreken van begeleiding, minder dan 72 werkuren voor de voorziene datum van de interventie, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan SOCOTEC BELGIUM VZW ten belope van 50% van het bedrag van de interventie, zonder dat deze minder kan bedragen dan 350 € excl. BTW.

Bij dit bedrag komen alle reiskosten van SOCOTEC BELGIUM VZW ten belope van 0,3542 EUR per kilometer.

In geval van annulering of uitstel door toedoen van de klant, zal de programmering van een nieuwe interventiedatum noodzakelijkerwijze onderworpen zijn aan het akkoord van SOCOTEC BELGIUM VZW.

ARTIKEL 23

De interventies vinden plaats op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

In geval van een aanvraag tot tussenkomst buiten deze periodes, zal de klant een prijsverhoging van:

- 50% in geval van een dringende interventie (binnen 48 uur) in het kader van het gevalideerde commerciële voorstel,

- 100% in geval van interventie buiten de gebruikelijke tijdspanne (van 17.00 tot 8.00 uur)

- 50% in geval van interventie op zaterdag

- 100% in geval van tussenkomst op zondag of een feestdag.

ARTIKEL 24

Indien, omwille van de klant, SOCOTEC BELGIUM VZW niet in staat is alle of een deel van de verificaties uit te voeren waarvoor zij werd opgeroepen, zal SOCOTEC BELGIUM VZW een vergoeding voor verloren tijd verschuldigd zijn van 350 € (excl. BTW) per verloren halve dag.

ARTIKEL 25

De interventieprijzen worden zonder voorafgaand akkoord herzien op de verjaardag van het gevalideerde commerciële voorstel, volgens de onderstaande formule:

P1 = P0 x (0,2+0,8 S/So)

De benchmarks moeten als volgt worden opgevat:

- P1: nieuwe prijs

- P0: basisprijs

- S0: referentieloonkosten van Agoria (= referentieloon plus sociale lasten) - nationaal gemiddelde (cijfer geldig op 1 januari van het jaar van ondertekening van de commerciële offerte) zoals gepubliceerd op de website van Agoria (www.agoria.be).

S1: Referentieloonkosten geldig in de maand voorafgaand aan de maand waarin de prijs wordt herberekend

ARTIKEL 26

In geval van niet-betaling van de facturen binnen de voormelde termijnen en voorwaarden, zullen deze van rechtswege rente dragen vanaf de dag volgend op de vervaldag, ten belope van 10% per jaar.

De forfaitaire vergoeding voor incassokosten - zoals bedoeld in de wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties - van 40 euro, is van rechtswege verschuldigd onverminderd het recht van SOCOTEC BELGIUM vzw om een aanvullende schadevergoeding te eisen op bewijs van de gemaakte extra kosten.

ARTIKEL 27

In geval van niet-betaling van facturen binnen de hierboven vermelde termijnen en voorwaarden, ondanks een schriftelijke aanmaning van SOCOTEC BELGIUM VZW, kan zij haar activiteiten schorsen. SOCOTEC BELGIUM VZW zal de klant met alle middelen informeren. De opschorting wordt onmiddellijk van kracht nadat de informatie naar de klant is gestuurd. In dat geval wordt het gedeelte van de honoraria en kosten dat overeenkomt met de reeds verrichte diensten onmiddellijk opeisbaar.

De klant blijft als enige verantwoordelijk voor de gevolgen en eventuele schade die uit deze opschorting kunnen voortvloeien.

TITEL 11 - AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE ABONNEMENTEN

ARTIKEL 28

Wanneer de diensten van SOCOTEC BELGIUM VZW het voorwerp uitmaken van een abonnement, wordt de verificatie van de installaties of uitrustingen waarvan sprake in het gevalideerde commerciële voorstel, uitsluitend toegekend aan SOCOTEC BELGIUM VZW op de toevertrouwde perimeter. Deze verificatie wordt uitgevoerd volgens de door de klant gekozen periodiciteit. Deze frequentie moet door SOCOTEC BELGIUM VZW aanvaardt worden in functie van haar middelen, beschikbaarheid en capaciteiten.

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de reglementaire en/of normatieve termijnen ligt bij de klant, die zelf de VZW SOCOTEC BELGIUM te gelegener tijd moet oproepen.

De datum van de verificatie wordt dan in onderling overleg vastgesteld in functie van de werkingsvoorwaarden van de klant en die van SOCOTEC BELGIUM VZW.

Indien de klant SOCOTEC BELGIUM VZW niet oproept binnen de in het gevalideerde commerciële voorstel voorziene termijn, zal SOCOTEC BELGIUM VZW niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de betrokken installatie of uitrusting indien er zich een incident of ongeval voordoet.

ARTIKEL 29

De looptijd van het abonnement bedraagt drie jaar vanaf de datum van ondertekening van het gevalideerde commerciële voorstel. Na afloop van de initiële abonnementsperiode wordt deze stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van één jaar. Op elke vervaldatum kunnen beide partijen de verlenging opzeggen bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging, uiterlijk vier maanden voor de volgende verlenging.

De overeenkomst kan op elk ogenblik door SOCOTEC BELGIUM VZW worden opgezegd in geval van niet-betaling van erelonen en interventiekosten nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven gedurende een periode van één maand.

Elk verzoek tot opzegging door de klant buiten de voorwaarden vermeld in de eerste paragraaf van dit artikel wordt geacht te zijn gedaan door SOCOTEC BELGIUM VZW.

Elke inbreuk op de bepalingen van onderhavig artikel zal aanleiding geven tot de betaling aan SOCOTEC BELGIUM VZW van alle verschuldigde vergoedingen, tot het einde van de lopende periode. Elk bedrag verschuldigd voor het abonnement en geïnd door SOCOTEC BELGIUM VZW zal niet worden terugbetaald.

ARTIKEL 30

Het bedrag van de honoraria, zoals vermeld in de voorwaarden van het gevalideerde commerciële voorstel, stemt overeen met de daarin beschreven installaties en uitrustingen volgens de door de klant verstrekte informatie.

In geval van uitbreiding van de installaties en/of verhoging van het aantal uitrustingen en/of in geval van wijziging van de verificatiemethodes, opgelegd door enige wettelijke, reglementaire of normatieve bepaling in het bijzonder, zullen de honoraria van SOCOTEC BELGIUM VZW aangepast en verhoogd worden volgens de modaliteiten en voorwaarden bepaald in het gevalideerde commerciële voorstel of, bij gebreke daaraan, in onderling akkoord tussen de partijen, welk akkoord het resultaat kan zijn van een eenvoudige uitwisseling.

ARTIKEL 31

De erelonen en kosten van SOCOTEC BELGIUM VZW zullen volledig door de klant betaald worden bij de ondertekening van het gevalideerde commerciële voorstel voor het eerste periodieke bezoek, dat aanleiding zal geven tot een supplement, en voor elk volgend bezoek, volgens de modaliteiten en voorwaarden bepaald in artikel 21 van onderhavige voorwaarden.

Naargelang de aard van het abonnement en behoudens verzet van de klant, behoudt SOCOTEC BELGIUM vzw zich het recht voor om facturen te sturen op regelmatige tijdstippen, d.w.z. maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks volgens het betalingsschema, betaalbaar volgens de modaliteiten voorzien in artikel 21 van onderhavige voorwaarden.

ARTIKEL 32

SOCOTEC BELGIUM VZW kan haar verificaties opschorten in geval van niet-betaling van haar verschuldigde erelonen en kosten, ondanks een schriftelijke aanmaning van SOCOTEC BELGIUM VZW. Wanneer zij beslist haar verificaties op te schorten, zal SOCOTEC BELGIUM vzw haar beslissing op om het even welke wijze aan de klant meedelen.

TITEL 12 -  VERSLAGEN WORDEN ENKEL NOG DIGITAAL AANGELEVERD WORDEN

ARTIKEL 33

De Documentatie waarmee SOCOTEC BELGIUM VZW verslag uitbrengt over haar missie wordt ter beschikking gesteld van de klant enkel en alleen in digitale vorm. De klant erkent dat het verslag beschikbaar zal zijn en dat hij het slechts zal kunnen downloaden en gebruiken na volledige betaling van de erelonen en kosten gefactureerd door SOCOTEC BELGIUM VZW.

Een extranet-dienst kan ter beschikking van de klant worden gesteld volgens de tariefvoorwaarden die in het gevalideerde commerciële voorstel zijn opgenomen.

ARTIKEL 34

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen erkent de cliënt dat uitwisselingen langs digitale weg dezelfde bewijskracht hebben als een met de hand ondertekend geschrift.

ARTIKEL 35

SOCOTEC BELGIUM vzw verbindt zich ertoe de elektronische verslagen te archiveren en gedurende de vereiste periode te bewaren op een betrouwbare, veilige en duurzame drager die als bewijs kan dienen en overeenstemt met de getrouwe en duurzame kopie voorzien in de van kracht zijnde teksten.

SOCOTEC BELGIUM vzw verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen om de goede werking van de extranetdienst te waarborgen, zonder evenwel de handhaving van een dienstverleningsniveau te garanderen. De klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding of schadevergoeding in geval van slechte werking of tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienst.

ARTIKEL 36

De beëindiging van het contract om welke reden dan ook heeft de onmiddellijke beëindiging van de extranet-dienst tot gevolg.

 

 

TITEL 13 - INTREKKING EN BEËINDIGING

ARTIKEL 37 INTREKKING

Particuliere klanten hebben het wettelijke herroepingsrecht onder de wettelijke voorwaarden. U kunt dit herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

i) dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en indien u tevens hebt erkend dat u uw herroepingsrecht zult verliezen zodra wij de opdracht volledig hebben uitgevoerd;

(ii) de levering van goederen die volgens uw specificaties zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn;

(iii) de levering van goederen die na levering naar hun aard onverbrekelijk met andere goederen zijn vermengd;

iv) contracten waarin u ons uitdrukkelijk hebt verzocht u te bezoeken om dringende onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Indien wij in de loop van een dergelijk bezoek diensten verlenen in aanvulling op die specifiek door u verzochte of andere goederen dan reserveonderdelen die nodig zijn voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, is het herroepingsrecht van toepassing op dergelijke aanvullende diensten of goederen.

 

Elke bestelde dienst wordt geacht te zijn aangevangen om 00.00 uur op de voor de dienst vastgestelde dag. De reis van de agent die belast is met de uitvoering van de opdracht, vormt een element van de uitvoering van de dienst. Bijgevolg kan, niettegenstaande artikel 3 hierboven, geen geldig herroepingsrecht worden uitgeoefend voor een dienst die is gepland binnen 14 dagen of minder na de sluiting van de overeenkomst.

Hieronder vindt u meer informatie over het herroepingsrecht en hoe u dat kunt uitoefenen.

  • Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (SOCOTEC BELGIUM VZW, rue des Semailles 14/4, 4400 Flémalle, België, Telefoon: +32 4 234 17 00, Fax: +32 4 234 17 80, E-mail: Inspection.belgium@socotec.be) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Voor de naleving van de herroepingstermijn volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn verstrijkt.

  • Gevolgen van ontwenning

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de goedkopere standaardleveringsmethode die door ons wordt aangeboden) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract, terugbetalen. Wij zullen de terugbetaling verrichten met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; in elk geval zullen u geen kosten worden aangerekend als gevolg van deze terugbetaling.

Indien u binnen de herroepingstermijn hebt verzocht met de levering van diensten te beginnen, betaalt u ons een bedrag dat evenredig is aan hetgeen aan u is geleverd tot het moment waarop u ons van uw herroeping van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, in verhouding tot het totaal van de krachtens de overeenkomst geleverde diensten.

  • Modelformulier voor herroeping

Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te zenden indien u de overeenkomst wenst te herroepen:

Ter attentie van SOCOTEC BELGIUM VZW, rue des Semailles 14/4, 4400 Flémalle, België, Fax: +32 4 234 17 80, E-mail: Inspection.belgium@socotec.be:

-

Ik/Wij (*) deel/delen u (*) hierbij mede dat ik/wij (*) de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/diensten (*) herroep/herroepen

-

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

-

Naam van de consument(en)

-

Adres van de consument(en)

-

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

-

Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

ARTIKEL 38 BEËINDIGING

In geval van herhaalde niet-uitvoering van de diensten of ernstig verzuim van een van de partijen om haar verplichtingen na te komen

Het contract, het gevalideerde commerciële voorstel en meer in het algemeen elk contract dat SOCOTEC BELGIUM VZW en de klant bindt, kan per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden opgezegd dertig (30) kalenderdagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven.

SOCOTEC BELGIUM vzw kan eveneens overgaan tot de onmiddellijke beëindiging, na verzending van een aangetekende brief met ontvangstbewijs, van elk contract in de volgende situaties, zonder dat de klant(en) enige schadevergoeding verschuldigd is (zijn):

- Herhaaldelijke niet-betaling door de klant van de door SOCOTEC BELGIUM VZW verschuldigde en uitgeschreven facturen;

- Elke daad van corruptie en in het bijzonder de bepalingen van de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestrijding van corruptie en de wet van 4 mei 1999 tot vaststelling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, alsmede de bepalingen betreffende de eerbiediging en bescherming van persoonsgegevens;

- Verlies, stopzetting of niet-verlenging van de externe erkenningen die noodzakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van de dienst (met name verlies van accreditatie);

- Het herhaaldelijk niet naleven door de klant van de noodzakelijke voorwaarden om het personeel van SOCOTEC BELGIUM VZW in staat te stellen de dienst in alle veiligheid uit te voeren.

De klant blijft dan als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van de onmiddellijke stopzetting van de lopende en/of uit te voeren verificaties, alsook voor het ontbreken van Documentatie van SOCOTEC BELGIUM VZW.

In geval van opzegging, na volledige betaling van de vergoedingen en kosten verschuldigd aan SOCOTEC BELGIUM VZW onder de voormelde voorwaarden, blijven de bepalingen van titels 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 14 van toepassing.

TITEL 14 - SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 39 - OVERDRAAGBAARHEID

De verplichtingen en rechten die uit de algemene voorwaarden en uit elk gevalideerd commercieel voorstel voortvloeien, kunnen door geen van de partijen worden overgedragen, om welke reden en op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Niettemin kan elke partij elk gevalideerd commercieel voorstel in het kader van zuiver intragroepsoperaties vrij overdragen, uitsluitend ten voordele van elke bestaande of toekomstige onderneming die tot dezelfde Groep behoort als waartoe de partij behoort.

ARTIKEL 40 - BEHANDELING VAN KLACHTEN

Binnen SOCOTEC BELGIUM VZW is een procedure voor de behandeling van klachten opgezet. Deze procedure is voor iedere belangstellende op verzoek verkrijgbaar bij de afdeling Kwaliteit op het volgende adres: sales.belgium@socotec.com

 CGV QRCode 1

ARTIKEL 41 - TOEPASSELIJK RECHT - REGELING VAN GESCHILLEN

De onderhavige algemene voorwaarden en de gevalideerde commerciële voorstellen worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van een geschil verbinden de partijen zich ertoe bijeen te komen om binnen een redelijke termijn een minnelijke schikking te treffen.

Er wordt overeengekomen dat in geval van verzuim de Belgische rechtbanken als enige bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil, ongeacht de plaats van uitvoering van de opdracht, zelfs in geval van een garantieclaim of meerdere verweerders.

ARTIKEL 42 - DIVERSEN

De onderhavige versie van de algemene voorwaarden annuleert en vervangt elke overeenkomst, algemene voorwaarden, contract van welke aard ook, die eventueel voorafgaandelijk tussen de partijen werd gesloten met een gelijkaardig doel. De meest recente versie is beschikbaar op de website van Calaméo:

https://fr.calameo.com/read/0050483874f763c92b618

CGV QRCode 2

In geval van een aanpassing van de algemene voorwaarden zullen de klanten hiervan op om het even welke wijze vooraf op de hoogte worden gebracht, ten laatste vóór het plaatsen van hun volgende bestelling.

Indien een van de partijen de onmiddellijke toepassing van een bepaling van de onderhavige voorwaarden niet verlangt, houdt dit niet in dat deze partij afstand doet van haar rechten uit hoofde van de genoemde bepalingen op een later tijdstip, tenzij een termijn is bepaald. Deze partij heeft derhalve het recht deze rechten op een later tijdstip te doen gelden.

Indien een van de bepalingen van de algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van toepassing. De partijen verbinden zich ertoe onverwijld opnieuw te onderhandelen over de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling, in de geest van deze voorwaarden, teneinde deze te vervangen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

 

 

SOCOTEC BELGIUM ASBL - Hoofdkantoor : SOCOTEC BELGIUM ASBL, rue des Semailles 14/4, 4400 Flémalle – Belgique

Telefoon : +32 4 234 17 00 – Fax : +32 4 234 17 80 – E-mail : Inspection.belgium@socotec.be www.socotec.be

Bedrijfsnummer : 0406.671.312 -  NACE : 71209 – N° de TVA : BE. 0406.671.312 – RIB : N°BE37340029816828EUR - BIC : BBRUBEBB

SOCOTEC BELGIUM ASBL is een dochteronderneming van de SOCOTEC, 5 Place des Frères Montgolfier, 78280 Guyancourt, France www.socotec.com