fond_pages_socotec

Algemene verkoopvoorwaarden

NL V4_150623

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TECHNISCHE KEURINGSDIENSTEN - UITRUSTINGEN EN INSTALLATIES

Titel 1 - ROL VAN SOCOTEC BELGIUM vzw

ARTIKEL 1

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door SOCOTEC BELGIUM vzw geleverde prestaties in het kader van technische keuringsopdrachten.

ARTIKEL 2

SOCOTEC BELGIUM vzw voert de keuringen uit op basis van de wetgevende en reglementaire teksten en normen waarnaar wordt verwezen in de goedgekeurde commerciële offerte of, bij ontstentenis, in de door SOCOTEC BELGIUM vzw opgestelde verslagen, notulen of processen-verbaal.

Elektrisch materiaal voorzien van of gedekt door een CE-markering wordt geacht te voldoen aan de voorschriften die erop van toepassing zijn. De tussenkomst van SOCOTEC BELGIUM VZW op dit elektrisch materiaal is beperkt tot het vaststellen van het bestaan van de CE-markering

ARTIKEL 3

De prestaties van SOCOTEC BELGIUM vzw komen noch in de plaats van de prestaties van andere tussenkomende partijen, met name studiebureaus, fabrikanten of installateurs, noch van de prestaties van de aannemingen of technische diensten belast met het beheer, de exploitatie, het onderhoud of het nazicht van de installaties. Al deze partijen moeten hun verplichtingen voortvloeiend uit hun eigen overeenkomsten blijven nakomen.

Titel 2 - UITVOERINGSBEPALINGEN

ARTIKEL 4

De prestaties en hun uitvoeringsbepalingen zijn in voorkomend geval nauwkeurig omschreven in de goedgekeurde commerciële offerte of in de erop betrekking hebbende akkoorden en/of overeenkomsten. De goedkeuring van de commerciële offerte door de klant houdt zijn aanvaarding in van deze algemene voorwaarden, tenzij andersluidend specifiek beding.

ARTIKEL 5

De keuring uitgevoerd door SOCOTEC BELGIUM vzw betreft uitsluitend de installaties zoals door de klant bepaald en aangeduid en die zijn opgenomen in de goedgekeurde commerciële offerte.

SOCOTEC BELGIUM vzw voert haar prestaties uit door sonderingen en monsternemingen, en voert geen algemene en/of systematische keuringen of onderzoeken uit, tenzij anders vermeld in de op de prestaties toepasselijke regelgeving.

Wanneer de prestaties van SOCOTEC BELGIUM vzw het onderzoek betreffen van uitrustingen of installaties, wordt dat uitgevoerd hetzij door een visueel onderzoek, hetzij met behulp van de uitvoeringsmiddelen vermeld in de goedgekeurde commerciële offerte. Dit onderzoek betreft alle zichtbare en toegankelijke delen uitsluitend op de dag van de keuring. SOCOTEC BELGIUM vzw voert geen enkele demontage of destructieve sonderingen uit.

ARTIKEL 6

Wanneer de prestaties de uitvoering inhouden van tests of proeven, belasten de medewerkers van SOCOTEC BELGIUM vzw zich in geen geval en op geen enkel moment met het toezicht op de bouwwerken, machines, uitrustingen of installaties waarop de testen en proeven worden uitgevoerd. De klant of, via delegatie, de betreffende exploitanten of beheerders, moeten, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid, alle nodige maatregelen nemen om op elk moment de veiligheid van de personen en de goederen te waarborgen.

ARTIKEL 7

Wanneer SOCOTEC BELGIUM vzw in het kader van haar prestaties voorstellen moet doen over de principes van verbeteroplossingen, zijn die alleen bedoeld als een hulp bij de programmering.

Het zijn de studiebureaus, de fabrikant of de installateur die de technische oplossingen en de uitvoeringsdetails ervan moeten bepalen.

ARTIKEL 8

Indien nodig, worden de resultaten van de door SOCOTEC BELGIUM vzw geleverde prestaties opgetekend in notulen, een proces-verbaal of een verslag (hierna de "Documentatie"), opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte informatie en documenten. SOCOTEC BELGIUM vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden of fouten in haar Documentatie die te wijten mochten zijn aan onder meer onvolledige of onjuiste informatie.

Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van SOCOTEC BELGIUM vzw erop toe te zien dat gevolg wordt gegeven aan haar Documentatie en dat de nodige maatregelen worden genomen  om de gemelde gebreken te verhelpen.

ARTIKEL 9

De analyse van SOCOTEC BELGIUM vzw betreft de toestand van de uitrustingen en installaties op de dag van de keuring.

SOCOTEC BELGIUM vzw kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor latere wijzigingen en voor elke ontwikkeling van deze toestand die na de dag van de keuring tussenkomen.  SOCOTEC BELGIUM vzw is bijgevolg niet verplicht haar documentatie bij te werken nadat ze ter beschikking van de klant werd gesteld.

Titel 3 - UITVOERINGSBEPALINGEN EN VERPLICHTUINGEN VAN DE KLANT

ARTIKEL 10

De klant verbindt zich ertoe SOCOTEC BELGIUM vzw, kosteloos en vóór de keuring, alle nodige inlichtingen, gegevens en documenten te verstrekken voor de uitvoering van haar opdracht, alsook alle eventuele verzoeken van de arbeidsinspectie, van de veiligheidscommissie of van elke andere officiële instantie betreffende de uitrustingen of installaties waarop de keuring betrekking heeft.

In geval van toevoegingen aan of fouten in de aanvankelijk door de klant verstrekte informatie die aanleiding geven tot administratieve kosten voor SOCOTEC ASBL (creditnota, hercodering van het dossier, enz.), zal een supplement van 60 €/uur exclusief BTW aan de klant gefactureerd worden voor het bijkomende administratieve werk. Indien de foutieve informatie van de klant aanleiding geeft tot het uitvoeren van een controledienst door SOCOTEC ASBL, zal deze alsnog gefactureerd worden, zelfs indien deze dienst vervolgens niet door de klant wordt gevraagd.

ARTIKEL 11

Tijdens de gehele duur van de keuring, moet een bevoegde medewerker van de klant de medewerker van SOCOTEC BELGIUM vzw begeleiden om hem alle faciliteiten te verlenen voor de uitvoering van zijn opdracht. Het bedienen van de installaties wordt uitsluitend uitgevoerd door de bevoegde medewerker van de klant en onder diens verantwoordelijkheid.

Bij gebrek aan een begeleiding, kan de keuring niet worden uitgevoerd en zijn de bepalingen van artikel 25 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 12

De klant moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de bedieningen van de installaties of uitrustingen de uitbating van zijn onderneming niet verstoren of zijn goederen niet beschadigen.

Na uitvoering van de keuring worden de installaties of uitrustingen opnieuw onder spanning of in werking gesteld, en wel uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Bijgevolg zal elk door de klant geleden exploitatieverlies dat direct of indirect verband mocht houden met de opdracht van SOCOTEC BELGIUM vzw, uitsluitend ten laste vallen van de klant die zich ertoe verbindt in dat opzicht geen enkele vordering tegen SOCOTEC BELGIUM vzw en/of de onderaannemer in te stellen.

ARTIKEL 13

SOCOTEC BELGIUM vzw behoudt zich het recht voor om de uitvoering van sommige delen van de opdracht uit te besteden aan een persoon van haar keuze en de klant hiervan op de hoogte te brengen.   In een dergelijke situatie stemt de klant er uitdrukkelijk mee in dat SOCOTEC BELGIUM vzw de onderaannemer alle nodige informatie, meedeelt, onder meer vertrouwelijke informatie waarover zij beschikt, voor de uitvoering van zijn opdracht. In geval van onderaanneming verbindt SOCOTEC BELGIUM vzw zich ertoe haar onderaannemers te verplichten alle bepalingen van deze voorwaarden en van de goedgekeurde commerciële voorstel na te leven.

Titel 4 - GEZONDHEID EN VEILIGHEID

ARTIKEL 14

Overeenkomstig de bepalingen van artikelen I.2-1 t/m I.2-26 van boek 1, titel 2, van de codex over het welzijn op het werk, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te bepalen en aan SOCOTEC BELGIUM vzw mee te delen die van toepassing zijn op de werkzaamheden uitgevoerd in zijn onderneming door een extern bedrijf, teneinde een risicoanalyse en eventueel een preventieplan op te stellen als bedoeld in art. I.2-8 van de voornoemde codex. Meer in het bijzonder moet de klant de specifieke risico's meedelen die verbonden zijn aan de activiteit van de onderneming waaraan het personeel van SOCOTEC BELGIUM vzw tijdens de uitvoering van zijn opdracht kan worden blootgesteld, met name de risico's verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, aan gevaarlijke stoffen en preparaten, aan biologische agentia, aan een besloten atmosfeer, alsook het risico van verdrinking en van vallen van een hoogte, en moet de preventiemaatregelen vermelden die werden genomen om deze risico's te beperken.

Wanneer deze preventiemaatregelen het gebruik betreffen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en speciale uitrustingen (specifieke kledij, masker, enz.), moet de klant SOCOTEC BELGIUM vzw bij de ondertekening van de overeenkomst informeren over exacte aard van deze PBM.

Titel 5 - AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 15

SOCOTEC BELGIUM vzw verbindt zich ertoe alle redelijkerwijs mogelijke zorg te besteden aan de uitvoering van de opdracht die haar werd toevertrouwd.

SOCOTEC BELGIUM vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitrustingen of installaties gebruikt voor doeleinden die haar niet werden meegedeeld.

De prestaties van SOCOTEC BELGIUM vzw betreffen die van een dienstverlener onderworpen aan een middelenverbintenis.

SOCOTEC BELGIUM vzw kan alleen aansprakelijk worden gesteld naar de mate van haar eigen beroepsfouten en uitsluitend voor de vergoeding van de directe schade, met uitsluiting van alle gevolg- en/of indirecte schade. SOCOTEC BELGIUM vzw kan dus niet hoofdelijk (in solidum) aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van andere tussenkomende partijen.

De maximale aansprakelijkheid van SOCOTEC BELGIUM vzw voor schade bij de uitvoering van een opdracht bedraagt tien keer het bedrag van de betaalde honoraria voor de toevertrouwde opdracht, zonder evenwel 1,5 miljoen euro te overschrijden. De klant moet SOCOTEC BELGIUM vzw schadeloos stellen en vrijwaren tegen elk verhaal van derden op SOCOTEC BELGIUM vzw, indien het bedrag van een dergelijk verhaal meer bedraagt dan de hierboven vermelde maximale aansprakelijkheid.

SOCOTEC BELGIUM vzw heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een solvabele verzekeringsmaatschappij en kan op schriftelijk verzoek van de klant elk attest voorleggen.

TITEL 6 - GEHEIMHOUDING

ARTIKEL 16

De partijen verbinden zich tot de naleving van de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de onderling uitgewisselde informatie in het kader van de voorbereiding, de verzending en de uitvoering van de goedgekeurde commerciële offerte. Bijgevolg verbindt elke partij zich ertoe om zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, op geen enkele manier en voor geen enkel ander doel dan dat van de goedgekeurde commerciële offerte informatie te onthullen, vrij te geven of over te maken, met name vertrouwelijke informatie, waarvan zij in het kader van de uitvoering van de goedgekeurde commerciële offerte in kennis mocht worden gesteld.

In dat opzicht is de door SOCOTEC BELGIUM vzw ter beschikking gestelde Documentatie uitsluitend bestemd voor gebruik door haar klant. Tenzij anders vermeld, mag deze Documentatie niet worden doorgegeven, ter beschikking gesteld, overgedragen of gepubliceerd ten gunste van een derde, op welke manier dan ook en ongeacht de informatiedrager. De klant erkent dat de niet-naleving van dit artikel SOCOTEC BELGIUM vzw en de gehele Groep SOCOTEC ernstig kan benadelen en verbindt zich ertoe om, op het eerste verzoek van SOCOTEC BELGIUM vzw alle kosten en uitgaven op zich te nemen om een dergelijke situatie en de directe en indirecte gevolgen ervan te verhelpen, onverminderd de eventuele verschuldigde schadevergoeding. In haar hoedanigheid van derde keuringsinstelling kan SOCOTEC BELGIUM vzw ertoe verplicht zijn haar naleving van de keuringsprocedures te rechtvaardigen, door aan de toezichthoudende autoriteiten of aan de accreditatie-instelling informatie mee te delen uit de keuringsverslagen, wat de klant uitdrukkelijk aanvaardt.

Buiten de hierboven vermelde gevallen, wordt geen enkele informatie waarvan SOCOTEC BELGIUM vzw in het kader van de uitvoering van haar opdrachten in kennis wordt gesteld, aan derden meegedeeld zonder, naargelang het geval, de toestemming van de klant te verzoeken of zonder de klant van tevoren op de hoogte te brengen. Tenzij anders vermeld, stemt de klant er uitdrukkelijk mee in dat SOCOTEC BELGIUM vzw alle hem betreffende informatie en de in het kader van de opdracht samengestelde Documentatie meedeelt aan elke onderneming van de Groep waartoe SOCOTEC BELGIUM vzw behoort op de dag van de mededeling.

Titel 7 - INTELLECTUELE EIGENDOM

ARTIKEL 17

17.1 De klant verwerft niet de eigendom van de methoden en instrumenten van SOCOTEC BELGIUM vzw die ter gelegenheid van de opdracht werden gebruikt of ontwikkeld. Bijgevolg verbindt de klant zich ertoe de methoden en instrumenten van SOCOTEC BELGIUM vzw niet te gebruiken voor een ander doel dan dat van hun oorspronkelijke bestemming in het kader van de opdracht. De klant stelt zich garant voor de naleving van deze verbintenis door zijn werknemers, zijn adviseurs en zijn aandeelhouders

Het gebruik, de reproductie, de voorstelling op welke wijze dan ook van het merk of het logo "SOCOTEC" zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SOCOTEC BELGIUM vzw, zijn strikt verboden.

Overigens mag de Documentatie van SOCOTEC BELGIUM vzw alleen maar worden vermeld door de publicatie of communicatie in extenso en met de toestemming van SOCOTEC BELGIUM vzw.

De klant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten van SOCOTEC BELGIUM vzw verbonden aan de uitvoering van de goedgekeurde commerciële offerte de exclusieve eigendom blijven van SOCOTEC BELGIUM vzw, en dat geen enkele bepaling van deze algemene voorwaarden hem enigerlei recht op deze gegevens verleent. Voor elk gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van SOCOTEC BELGIUM vzw moet de klant van tevoren en uitdrukkelijk de toestemming krijgen van SOCOTEC BELGIUM vzw.

Tenzij anders vermeld, geeft de klant SOCOTEC BELGIUM vzw de toestemming om zijn merk en/of logo te gebruiken uitsluitend voor louter interne communicatie en/of als commerciële referentie.

17.2 Specificiteit van het BELAC-accreditatiesymbool

Het gebruik, de reproductie of voorstelling op welke manier dan ook van het BELAC-symbool voor onze accreditaties is strikt verboden

17.3 SOCOTEC BELGIUM vzw geeft haar klanten geen toestemming om op hun informatie- en reclamedocumenten te verwijzen naar de accreditatie.

Het beleid van SOCOTEC BELGIUM VZW inzake de verwijzing naar de BELAC-accreditatie is vastgelegd in de procedure (PR27_BEN "Procedure inzake verwijzing naar accreditatie") en kan u op schriftelijk verzoek worden toegestuurd.

Titel 8 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS - AVG

ARTIKEL 18

Als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken verbinden de partijen zich ertoe alle persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken overeenkomstig alle wet- en regelgevingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens en toepasselijk op de verwerking van de betreffende gegevens, inclusief maar niet beperkt tot (i) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd en (ii) de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming/AVG). 

Titel 9 - CORRUPTIEBESTRIJDING

ARTIKEL 19

19.1 SOCOTEC BELGIUM vzw hecht een groot belang aan de naleving van de wetten en reglementen betreffende corruptiebestrijding en in het bijzonder aan de naleving van de bepalingen van de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie en van de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen. 2. Elke onderaannemer van SOCOTEC BELGIUM vzw moet ervoor zorgen dezelfde principes, wetten en reglementen na te leven die van toepassing zijn, zowel in België als, in voorkomend geval, in de landen waar hij actief is.

19.2 De klant waarborgt SOCOTEC BELGIUM vzw dat hij zal toezien op de naleving van de geldende wetten en/of reglementen betreffende, meer in het bijzonder, corruptiebestrijding, inclusief de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie en de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, dat hij, door handelen of nalaten, geen enkel gedrag of handeling zal stellen waarvoor SOCOTEC BELGIUM vzw voor corruptie of fraude aansprakelijk kan worden gesteld, en dat hij zijn eigen procedures en beleidslijnen inzake corruptiebestrijding zal invoeren en handhaven. De klant verbindt zich ertoe SOCOTEC BELGIUM vzw op de hoogte te brengen zodra hij kennis krijgt van een non-conform gedrag, gebeurtenis of handeling met betrekking tot corruptie en dat hij SOCOTEC BELGIUM vzw schadeloos zal stellen voor de gevolgen van een eventueel corrupt gedrag dat hij mocht hebben.

19.3 Mocht SOCOTEC BELGIUM vzw een daad van corruptie vaststellen, zal de goedgekeurde commerciële offerte alsook, meer in het algemeen, elke lopende overeenkomst met de klant onmiddellijk en zonder ingebrekestelling worden opgezegd.

Titel 10 - HONORARIA EN KOSTEN

ARTIKEL 20

De vergoeding van SOCOTEC BELGIUM vzw wordt vastgesteld afhankelijk van de omvang, de aard, de duur van de prestaties en, in het algemeen, afhankelijk van de door de klant verstrekte informatie over de uitvoeringsomstandigheden  van de opdracht.

De prijzen zijn exclusief belasting. Het bedrag van de belasting, tegen het tarief op het moment van de uitvoering van de prestatie, wordt toegevoegd aan het bedrag van de overeengekomen honoraria.

De notulen, verslagen of andere documenten worden geleverd hetzij in een papieren versie verzonden per post, hetzij in een digitale versie verzonden via elektronische weg. Elk verzoek voor de verzending van extra papieren exemplaren wordt gefactureerd tegen het forfaitair tarief van € 40 excl. belasting per door de klant verzocht extra exemplaar.

ARTIKEL 21

De honoraria en kosten van SOCOTEC BELGIUM vzw zijn volledig betaalbaar uiterlijk 30 dagen na de datum van uitgifte van de factuur, verstuurd via elektronische weg, tenzij anders vermeld. De betalingen worden uitgevoerd aan SOCOTEC BELGIUM vzw via enigerlei betaalmiddel en onder meer via incasso of bankoverschrijving volgens de instructies van SOCOTEC BELGIUM vzw. In geval van laattijdige betaling en overeenkomstig artikel 28, behoudt SOCOTEC BELGIUM vzw zich het recht voor haar toekomstige keuringen uit te voeren onder voorbehoud van de voorafgaande betaling van de betreffende honoraria, overeenkomstig artikel 28.

ARTIKEL 22

Elke prestatie in situ wordt gefactureerd tegen een minimumtarief van € 150 excl. belasting.

ARTIKEL 23

Indien, door toedoen van de klant, de opdracht van SOCOTEC BELGIUM vzw minder dan 72 werkuren vóór de geplande datum van de keuringsopdracht wordt geannuleerd, vertraagd of uitgesteld, onder meer wegens het gebrek aan een begeleiding, zal de klant aan SOCOTEC BELGIUM vzw een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 50% van het bedrag van de keuring, met een minimum van € 350 excl. belasting.

Aan dit bedrag worden alle verplaatsingskosten toegevoegd die SOCOTEC BELGIUM VZW maakt volgens het geldende wettelijke tarief (Dit bedrag van de kilometervergoeding wordt jaarlijks herzien, door middel van een circulaire die gepubliceerd word in het Belgisch Staatsblad).

Ingeval de geplande keuring door toedoen van de klant werd geannuleerd of uitgesteld, zal de vaststelling van een nieuwe datum noodzakelijkerwijze onderworpen zijn aan het akkoord van SOCOTEC BELGIUM vzw.

ARTIKEL 24

De keuringsopdrachten worden uitgevoerd op werkdagen, van maandag tot vrijdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

Verzoeken voor keuringen buiten dit tijdschema worden gefactureerd met een meerprijs van:

 • 50% voor dringende keuringen (binnen 48 uur) in het kader van de goedgekeurde commerciële offerte.
 • 100% voor keuringen buiten het gebruikelijke tijdschema (van 17.00 uur tot 08.00 uur)
 • 50% in geval van interventie op zaterdag (met een minimum van 4 uur dienstverlening)
 • 100% in geval van interventie op zondag of een feestdag (met een minimum van 4 uur dienstverlening)

ARTIKEL 25

Indien, door toedoen van de klant, SOCOTEC BELGIUM vzw de geplande keuringsopdracht niet of maar gedeeltelijk kan uitvoeren, zal de klant aan SOCOTEC BELGIUM vzw een schadevergoeding voor tijdverlies verschuldigd zijn van € 350 excl. belasting per halve dag vertraging.

De klant dient ervoor te zorgen dat de toegang in alle veiligheid ter beschikking worden gesteld.

Indien SOCOTEC ASBL de inspectie niet kan uitvoeren op het afgesproken tijdstip en ten gevolge van een vertraging van de klant, zal een bedrag van € 25 exclusief BTW gefactureerd worden aan de klant per kwartier vertraging.

Indien SOCOTEC ASBL documenten van de klant nodig heeft om zich uit te spreken over de conformiteit van de installatie/uitrusting om haar rapport te vervolledigen, verbindt de klant zich ertoe deze binnen de 5 werkdagen, de datum van de inspectie, te bezorgen.

Na deze termijn en zonder ontvangst van de documenten van de klant, zal SOCOTEC vzw verplicht zijn het niet-conforme rapport terug te sturen.

Indien de klant ons na deze 5 werkdagen de nodige documenten kan bezorgen om de non-conformiteit op te heffen, zal SOCOTEC vzw deze informatie verwerken in een nieuw rapport. Administratieve kosten van €100€/uur exclusief BTW zijn dan van toepassing.

ARTIKEL 26

De herziening van de keuringsprijzen wordt uitgevoerd op de verjaardag van de goedgekeurde commerciële offerte, zonder voorafgaand akkoord, volgens de prijsherzieningsformule van de consumptieprijsindex gepubliceerd door STATBEL (België in cijfers) en beschikbaar op de website https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex

P1 = P0 x (S1/S0)

waarbij:

 • P1: nieuwe prijs
 • P0: oude prijs
 • S1: recentste bekende consumptieprijsindex
 • S0: referentieconsumptieprijsindex, te weten de geldende consumptieprijsindex op 1 januari van het jaar van de ondertekening van de commerciële offerte.

ARTIKEL 27

Indien de facturen binnen de hierboven vermelde termijnen en voorwaarden niet zijn betaald, wordt vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur van rechtswege een interest toegepast van 1% per maand, vermeerderd met 10 punten. De boetes voor laattijdige betaling worden maandelijks gekapitaliseerd.

De forfaitaire vergoeding van € 40 voor invorderingskosten - als bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - is van rechtswege verschuldigd, onverminderd het recht van SOCOTEC BELGIUM vzw om een aanvullende schadevergoeding te eisen op vertoon van de bewijsstukken van de opgelopen extra kosten.

ARTIKEL 28

Indien de facturen binnen de hierboven vermelde termijnen en voorwaarden niet zijn betaald, kan SOCOTEC BELGIUM vzw haar werkzaamheden opschorten. SOCOTEC BELGIUM vzw stelt de klant hiervan in kennis via welk communicatiemiddel dan ook.  De opschorting gaat in onmiddellijk nadat de klant op de hoogte werd gebracht. In een dergelijk geval is het deel van de honoraria en kosten dat overeenstemt met de al geleverde prestaties onmiddellijk opeisbaar.

De klant blijft als enige verantwoordelijk voor de gevolgen en eventuele schade die uit een dergelijke opschorting kunnen voortvloeien.

Titel 11 - AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE ABONNEMENTEN

ARTIKEL 29

Wanneer de prestaties van SOCOTEC BELGIUM vzw het voorwerp uitmaken van een abonnement, wordt de keuring van de installaties of uitrustingen vermeld in de goedgekeurde commerciële offerte, uitsluitend toegekend aan SOCOTEC BELGIUM vzw binnen de toevertrouwde perimeter. Deze keuring wordt uitgevoerd volgens de door de klant bepaalde periodiciteit. SOCOTEC BELGIUM vzw moet deze periodiciteit aanvaarden afhankelijk van haar middelen, beschikbaarheid en vermogen.

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de reglementaire en/of normatieve termijnen ligt bij de klant die SOCOTEC BELGIUM vzw tijdig moet oproepen.

De datum voor de keuring wordt dan in onderlinge overeenstemming bepaald, rekening houdend met de operationele verplichtingen van de klant en met die van SOCOTEC BELGIUM vzw.

Indien de klant binnen de termijnen vastgesteld in de goedgekeurde commerciële offerte, SOCOTEC BELGIUM vzw niet mocht hebben opgeroepen, kan SOCOTEC BELGIUM vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten of ongevallen die zich op de betreffende installatie of uitrusting mochten voordoen.

ARTIKEL 30

De looptijd van het abonnement bedraagt drie jaar vanaf de datum van ondertekening van de goedgekeurde commerciële offerte. Na afloop van de initiële abonnementsperiode wordt die stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van één jaar. Op elke verjaardag van het abonnement kan elke partij het abonnement opzeggen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, met inachtneming van een voorafgaande kennisgeving van vier maanden.

Bij niet-betaling van de honoraria en keuringskosten, en na een ingebrekestelling die gedurende een termijn van een maand zonder gevolg bleef, kan SOCOTEC BELGIUM vzw de overeenkomst op elk moment opzeggen.

Elk verzoek van de klant tot opzegging buiten de voorwaarden vermeld in de 1e paragraaf van dit artikel, resulteert in de betaling aan SOCOTEC BELGIUM vzw van alle verschuldigde honoraria, inclusief de geïndexeerde bedragen, tot de afloop van de lopende uitvoeringsperiode. Elk verschuldigd bedrag dat in het kader van het abonnement aan SOCOTEC BELGIUM vzw werd betaald, zal niet worden terugbetaald.

ARTIKEL 31

Het bedrag van de honoraria zoals vermeld in de bepalingen van de goedgekeurde commerciële offerte, stemt overeen met de installaties en uitrustingen beschreven in de offerte volgens de door de klant verstrekte informatie.

In geval van uitbreiding van de installaties en/of van het aantal uitrustingen en/of in geval van wijziging van de uitvoeringsbepalingen van de keuringen voorgeschreven door een wettelijke, reglementaire of normatieve bepaling, zal SOCOTEC BELGIUM vzw haar honoraria aanpassen en verhogen met inachtneming van de bepalingen van de goedgekeurde commerciële offerte of, bij gebrek daaraan, in onderlinge overeenstemming tussen de partijen, waarbij deze overeenstemming het resultaat kan zijn van een eenvoudige uitwisseling.

ARTIKEL 32

De honoraria en kosten van SOCOTEC BELGIUM vzw moeten voor de eerste periodieke keuring waarvoor een meerprijs verschuldigd is volledig worden betaald bij de ondertekening van de goedgekeurde commerciële offerte en voor elke erop volgende keuring volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald in artikel 21 van deze algemene voorwaarden.

Afhankelijk van de aard van het abonnement en tenzij de klant het er niet mee eens is, behoudt SOCOTEC BELGIUM vzw zich het recht voor om op regelmatige tijdstippen facturen te sturen, namelijk maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks volgens een planning, betaalbaar volgens de voorwaarden zoals bepaald in artikel 21 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 33

In geval van niet-betaling van de vervallen honoraria en kosten, kan SOCOTEC BELGIUM vzw beslissen haar keuringen op te schorten. In een dergelijk geval stelt SOCOTEC BELGIUM vzw de klant in kennis van haar beslissing  via welk communicatiemiddel dan ook.

Titel 12 - DEMATERIALISATIE EN VERZENDING VAN DE VERSLAGEN VIA ELEKTRONISCHE WEG

ARTIKEL 34

De Documentatie waarmee SOCOTEC BELGIUM vzw verslag uitbrengt over haar opdracht wordt in digitaal en gedematerialiseerd formaat ter beschikking gesteld van de klant. De klant erkent dat het verslag pas beschikbaar zal zijn en dat hij het pas zal kunnen downloaden en gebruiken na de volledige betaling van de door SOCOTEC BELGIUM vzw gefactureerde honoraria en kosten.

Een extranet-dienst kan ter beschikking van de klant worden gesteld volgens de prijsvoorwaarden vermeld in de goedgekeurde commerciële offerte.

ARTIKEL 35

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, erkent de klant dat de uitwisselingen via elektronische weg dezelfde bewijskracht hebben als een met de hand ondertekend geschrift.

ARTIKEL 36

SOCOTEC BELGIUM vzw verbindt zich ertoe de elektronische verslagen op te slaan en gedurende de vereiste periode te bewaren op een betrouwbare, beveiligde en duurzame drager die als bewijs kan dienen en overeenstemt met de getrouwe en duurzame kopie voorzien in de geldende teksten.

SOCOTEC BELGIUM vzw verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen om de goede werking van de extranetdienst te handhaven, zonder echter de handhaving van een serviceniveau te waarborgen. De klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding of schadevergoeding in geval van storingen of tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienst.

ARTIKEL 37

Bij de opzegging van de overeenkomst om welke reden dan ook wordt het voordeel van de extranetdienst onmiddellijk stopgezet.

Titel 13 - OPZEGGING

ARTIKEL 38

In geval van herhaald niet-nakomen van de prestaties of van ernstig verzuim door een partij van haar contractuele verplichtingen, kan de goedgekeurde commerciële offerte en, meer in het algemeen, elke overeenkomst tussen SOCOTEC BELGIUM vzw en de klant, na een ingebrekestelling die gedurende 30 dagen zonder gevolg bleef, per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden opgezegd.

In de hierna vermelde gevallen kan SOCOTEC BELGIUM vzw eveneens elke overeenkomst onmiddellijk opzeggen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, zonder de klant(en) enige schadevergoeding verschuldigd te zijn:

 • Het herhaald niet-betalen door de klant van de door SOCOTEC BELGIUM vzw uitgegeven facturen;
 • Elke daad van corruptie en in het bijzonder elke inbreuk op de bepalingen van de wet van 10 februari 1999 betreffende debestraffing van corruptie en van de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, alsook van het rechtssysteem betreffende de eerbiediging en de bescherming van persoonsgegevens;
 • Verlies, stopzetting of niet-verlenging van de nodige externe erkenningen voor de uitvoering van de gehele of gedeeltelijke prestatie (onder meer verlies van de accreditatie);
 • Het herhaald niet naleven door de klant van de nodige voorwaarden om de medewerkers van SOCOTEC BELGIUM vzw in staat te stellen hun prestaties in alle veiligheid uit te voeren.

De klant zal dan als enige aansprakelijk blijven voor de gevolgen van de onmiddellijke stopzetting van de lopende en/of nog uit te voeren keuringen, alsook voor het ontbreken van de Documentatie van SOCOTEC BELGIUM vzw. 

In geval van opzegging, na volledige betaling van de aan SOCOTEC BELGIUM vzw verschuldigde honoraria en kosten onder de hierboven vermelde voorwaarden, blijven de bepalingen van titels 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 14 van toepassing.

Titel 14 - SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 39 - Overdraagbaarheid

De verplichtingen en rechten van de partijen die voortvloeien uit de algemene voorwaarden en uit elke goedgekeurde commerciële offerte, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij niet overdraagbaar, om welke reden en onder welke voorwaarden dan ook. Niettemin kan elke partij elke goedgekeurde commerciële offerte in het kader van loutere intragroepactiviteiten vrij overdragen, uitsluitend ten voordele van elke bestaande of toekomstige onderneming die tot dezelfde groep behoort als de betreffende partij.

ARTIKEL 40 - Klachtenbehandeling

Binnen SOCOTEC BELGIUM vzw werd een procedure voor klachtenbehandeling geïmplementeerd. Deze procedure is voor iedere belangstellende beschikbaar op verzoek gericht aan de directie kwaliteit op het volgende adres: sales.belgium@socotec.com

ARTIKEL 41 - Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting

Deze algemene voorwaarden en de goedgekeurde commerciële offertes vallen onder het Belgisch recht.

In geval van een geschil verbinden de partijen zich ertoe samen te overleggen om binnen een redelijke termijn een minnelijke schikking te vinden.

Loopt dat uit op een mislukking, wordt overeengekomen dat alleen de Belgische rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil, ongeacht de plaats van uitvoering van de opdracht, zelfs in geval van een vordering tot vrijwaring of van meerdere verweerders.

ARTIKEL 42 - Varia

Deze versie van de algemene voorwaarden annuleert en vervangt elke overeenkomst, algemene voorwaarden, contract van welke aard dan ook die de partijen vroeger mochten hebben gesloten met een soortgelijk voorwerp.

In geval van bijwerking van de algemene voorwaarden zullen de klanten hiervan in kennis worden gesteld via welk communicatiemiddel dan ook, onder meer met een vermelding op de factuur.

Indien een partij de onmiddellijke toepassing van een bepaling van deze algemene voorwaarden niet eist, betekent dat niet dat deze partij afziet van de latere uitoefening van zijn rechten krachtens deze bepalingen. Deze partij zal dus gerechtigd zijn om haar rechten op een later tijdstip te doen gelden.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook nietig of niet langer van toepassing zou zijn, zullen de overige bepalingen ongewijzigd van toepassing blijven. De partijen verbinden zich ertoe om in de geest van deze algemene voorwaarden de betreffende nietige of niet langer toepasselijke bepaling onmiddellijk opnieuw te onderhandelen met het oog op de vervanging ervan, overeenkomstig het toepasselijk recht.