Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens - AVG

SOCOTEC BELGIUM ASBL (hierna “SOCOTEC” genoemd) verbindt zich ertoe dat de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van zijn activiteit gebeurt overeenkomstig de Europese verordening nr. 2016/679, de zogeheten Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) en de Wet inzake informatieverwerking en vrijheden.

De notie van persoonsgegevens (de ‘Persoonsgegevens’) slaat op alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” wanneer hij of zij rechtstreeks of onrechtstreeks kan geïdentificeerd worden, met name door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meerdere elementen die hem of haar eigen zijn.

De verzamelde Persoonsgegevens omvatten met name maar niet uitsluitend de namen en voornamen, het postadres, het e-mailadres, de telefoonnummers, de gegevens met betrekking tot de loopbaan, een afschrift van het arbeidscontract, van de loonbriefjes, het IP-adres en alle andere Persoonsgegevens die relevant zijn met het oog op de hierna vernoemde doeleinden.  De verzamelde Persoonsgegevens beperken zich evenwel tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden van de betreffende verwerking.

 

1. Wie verzamelt de persoonsgegevens?

De Verwerkingsverantwoordelijke is SOCOTEC Belgium vzw, met zetel in de Rue des Semailles 14/4 - 4400 FLEMALLE.

 

2. Tot wie is dit Privacybeleid gericht?

Voorliggend “Privacybeleid van de Persoonsgegevens” heeft als doel het informeren van alle betrokken natuurlijke personen (“U, Uw”) over de manier waarop SOCOTEC uw Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en over de middelen waarover U beschikt om dat gebruik te controleren. Voorliggend beleid is niet van toepassing op de websites van derden die eventueel op de website van SOCOTEC staan vermeld noch op de SOCOTEC applicaties.

Voorliggend Beleid is gericht tot:

  • Wie online bestellingen wenst te plaatsen;
  • Wie SOCOTEC wenst te contacteren via het daartoe bestemde contactformulier;

 

3. Welke zijn de betreffende verzamelmethodes?

SOCOTEC verzamelt Persoonsgegevens online (ook per e-mail), op papier of mondeling (tijdens een gesprek of telefonisch) en voorliggend Beleid is van toepassing op ongeacht welke verzamel- of verwerkingsmethode.

De Persoonsgegevens die U bereid bent aan ons te bezorgen, ongeacht de manier waarop (online, op papier of mondeling tijdens een gesprek of telefonisch) zijn allemaal onderworpen aan de bepalingen van voorliggend Beleid.

 

4. Waarom worden uw gegevens verzameld?

SOCOTEC maakt gebruik van uw Persoonsgegevens in het kader van het vervullen van zijn opdrachten en zijn activiteit. Hieronder vindt u een lijst van de redenen waarom uw Persoonsgegevens worden verzameld en de bijhorende juridische grond.

RGPD NL 1

RGPD NL 2

 

5. Aan wie worden uw gegevens overgemaakt?

 

5.1 Het bevoegde personeel van SOCOTEC

Uw Persoonsgegevens worden in functie van hun doelstelling, aan de medewerkers van SOCOTEC gericht, waar ze kunnen worden opgeslagen.

De inloggegevens voor de website en de berichten verstuurd via het “Contact”formulier worden naar onze webdesigner gestuurd die instaat voor het beheer van onze website. Laatstgenoemde beschikt niet over de gegevens als dusdanig en heeft geen toegang tot de inhoud van de berichten, waardoor het vertrouwelijke karakter ervan wordt verzekerd.

5.2. De partners van SOCOTEC

De verwerkingen gerealiseerd door partners van SOCOTEC kaderen binnen een raamovereenkomst waarbinnen de onderaannemers zich verbinden tot het respecteren van de toepasbare wetten en reglementen, en meer in het algemeen van alle verplichtingen die hen ten laste worden gelegd, met name inzake de bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens.

De digitale gegevens verzameld via de mobiele applicaties worden van op afstand gehost door CGI France SASU, gelegen Place des Reflets, 92 097 Paris La Défense cedex.

Het faciliteitenbeheer van de overheidswebsites en de hosting worden uitgevoerd door Webnet, 1 avenue de la Cristallerie 92130 Sèvres.

Wanneer u reageert op een werkaanbieding op onze website, worden uw Persoonsgegevens overgemaakt aan Smart Recruiters, Inc., dienstverlener beheer van kandidaatstellingen, 225 Bush Street, Suite 300 San Francisco, CA 94104.

De website kan hyperlinks aanreiken naar andere websites waar u meer gekwalificeerde informatie vindt. SOCOTEC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor content die niet door hen werd opgesteld. De Gebruiker erkent dat websites en diensten van derden of van partners hier volledig los van staan. Het feit van te worden doorgestuurd naar een website van derden staat niet gelijk aan een aanbeveling. SOCOTEC is geenszins verantwoordelijk voor de content die op de betreffende website wordt aangereikt.

Gezien alle Persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang ertoe beperkt tot de medewerkers van SOCOTEC in het kader van de uitoefening van hun opdracht en tot alle bevoegde derden mits naleving van de toepasbare reglementering.

 

6. Worden uw gegevens buiten de Europese Unie verspreid?

Bepaalde werkaanbiedingen op de website hebben betrekking op functies van buiten de Europese Unie. Wanneer u zich kandidaat stelt voor een van deze functies, wordt uw kandidatuur naar de entiteit in kwestie doorgestuurd.

Dit is de enige hypothese waarin informatie buiten de Europese Unie wordt verspreid.

 

7. Welke zijn uw rechten?

In toepassing van de artikels 14 tot 22 van de Verordening 2016/679 van 27 april 2016, heeft elke natuurlijke persoon die van de dienst gebruik maakt de volgende rechten:

 

  • Recht van inzage: u kunt een kopie verkrijgen van de gegevens die op u betrekking hebben;
  • Recht op rectificatie: u kunt een gegeven dat onjuist zou zijn en op u betrekking heeft, wijzigen;
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens; dit binnen de beperking van de voorwaarden van artikel 21 van de GDPR;
  • Recht op gegevenswissing: u kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist; dit binnen de beperking van de voorwaarden van artikel 17 van de GDPR;
  • Recht op verzet tegen profilering;
  • Recht op het beperken van de verwerking van uw gegevens.

 

In het kader van onze activiteiten doen wij niet aan profilering.

Wanneer u instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u de mogelijkheid om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken.

Wanneer uw rechten en vrijheden mogelijks in het gedrang zouden kunnen komen als gevolg van een schending van de persoonsgegevens, wordt u hiervan onverwijld op de hoogte gebracht.

 

8. Hoe uw rechten uitoefenen?

Deze rechten worden rechtstreeks bij SOCOTEC uitgeoefend, die instond voor het verzamelen van de gegevens, ook via elektronische weg. De aanvraag tot rechtsuitoefening kan worden gericht aan het volgende e-mailadres: dataprotection@socotec.com

 

De gegevens van SOCOTEC zijn terug te vinden op de pagina Wettelijke vermeldingen van de website van SOCOTEC.

Bij de aanvraag dient een identiteitsbewijs te worden gevoegd.

 

SOCOTEC beantwoordt de aanvraag binnen een termijn van één (1) maand volgend op de rechtsuitoefening. In bepaalde gevallen, wanneer het een complexe aanvraag of meerdere aanvragen betreft, kan deze termijn tot 2 maanden bedragen.

 

Om de DPO van Socotec te contacteren:

  • Per e-mail: dataprotection@socotec.com
  • Per brief: SOCOTEC Beheer, Juridische dienst, 5 place des Frères Montgolfier - CS 20732 - Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex

 

Bij het uitblijven van een antwoord of in geval van een niet afdoend antwoord, kunt u zich richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit, met name ADP : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

 

9. Wat gebeurt er met uw gegevens bij overlijden? 

U kunt richtlijnen formuleren met betrekking tot de bewaring, het wissen en het communiceren van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Deze geanticipeerde richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn en worden gericht aan: dataprotection@socotec.com.

 

10. Herziening van het Privacybeleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Voorliggend Privacybeleid is van toepassing met ingang van 23 februari 2022 en wordt regelmatig bijgewerkt in functie van de noden van de onderneming en de wettelijke vereisten.